Відповідно до посадової інструкції головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора одним із завдань є вибіркова перевірка достовірності та повноти інформації про доходи та майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звернулись за призначенням соціальних допомог та житлових субсидій.

  21.12.2019 року набрав чинності Закон України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат». Метою цього Закону є підвищення адресності державних виплат, сприяння розбудові системи соціального забезпечення, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

  Згідно Закону передбачено три напрямки верифікації-це превентивна верифікація, поточна та ретроспективна. Дані напрямки перевірки висвітлюються у статтях - 10, 11, 12.

  Стаття 10. Превентивна верифікація

  1.Орган , що здійснює державні виплати, у разі звернення реципієнта за призначенням державних виплат формує запит в інформаційно-аналітичній платформі на відповідність повідомленої реципієнтом інформації даним, що обробляються стосовно нього в інформаційно - аналітичній платформі, та в режимі реального часу отримує підтвердження відповідності наданої реципієнтом інформації вимогам законодавства, що впливають на визначення його права на отримання та розмір державних виплат, або рекомендацію щодо проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності, за наявності в інформаційно-аналітичній платформі інформації, передбаченої статтею 13 цього Закону.

  У разі відсутності в інформаційно-аналітичній платформі інформації по реципієнта, передбаченої статтею 13 цього Закону, орган, що здійснює державні виплати, розглядає звернення реципієнта і призначає державні виплати відповідно до законодавства.

  2.Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, веде облік запитів, сформованих відповідно до частини першої цієї статті, в інформаційно-аналітичній платформі.

  Стаття 11. Поточна верифікація

  Поточна верифікація передбачає систематичну діяльність з аналізу даних щодо реципієнтів, встановлення відповідності повідомленої реципієнтами інформації даним, що обробляються стосовно них в інформаційно-аналітичній платформі, з урахуванням змін соціального та фінансово-майнового стану реципієнтів, що можуть впливати на призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат та їхній розмір.

  2. Під час поточної верифікації:

  1)проводяться систематичні перевірки інформації про реципієнтів, які отримують державні виплати;

  2) здійснюється виявлення невідповідностей у джерелах інформації, що надається суб’єктами надання інформації, фактичним даним про реципієнта та/або вимогам законодавства, що впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат;

  3) проводиться аналіз даних, отриманих за допомогою інформаційно-аналітичної платформи.

  Стаття 12. Ретроспективна верифікації

1.Ретроспективна верифікація передбачає:

  1)верифікацію інформації про реципієнтів, яким завершено державні виплати за період, що не перевищує трьох років до дня завершення таких виплат;

  2) аналіз даних, отриманих за допомогою інформаційно-аналітичної платформи.

  Пунктом 5 статтею 16 передбачено, що у разі виявлення недостовірної інформації, наданої реципієнтом, на підставі якої було призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, органи, що здійснюють державні виплати, надсилають таким реципієнтам вимогу щодо повернення неправомірно або надміру отриманої державної виплати.

  Пунктом 8 даної статті передбачено, що у разі незгоди з рішенням, прийнятим органом, що здійснює державні виплати, реципієнт може оскаржити його у встановленому законом порядку.

  Спори в разі відмови реципієнтів добровільно повернути неправомірно отримані державні виплати вирішуються у судовому порядку.

  Головний спеціаліст - державний соціальний інспектор Анастасія Мельник